Настоящите "ОБЩИ УСЛОВИЯ" уреждат взаимоотношенията между електронния магазин zachoveka.com (наричан по долу и също Платформата) като продавач от една страна и потребителите на интернет страницата и услугите, намиращи се на домейна zachoveka.com, като купувач от друга страна. Тези условия обвързват всички потребители (наричани по долу и също клиенти / клиентът), които с натискането на всеки един обект, линк или бутон, разположен на страниците на zachoveka.com (с изключение на линка към настоящите "Общи условия") се съгласяват, изцяло приемат и се задължават да спазват тези "Общи условия".


Данни за собственика съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

Наименование:  РУТЕКС ООД

Седалище и адрес на управление:  България, гр. Стара Загора, ул. “Константин Иречек” №12 ет.2 ап.5

Регистрация в Търговския регистър на Република България - ЕИК/БУЛСТАТ : 123021894

Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност: № BG 123021894

Седалище и адрес на управление: България, гр.Стара Загора, ул. “Константин Иречек” №12 ет.2 ап.5

Търговски адрес: гр. Стара Загора, бул.“Цар Симеон Велики“ №90 магазин „За Човека“

Телефон : 088 944 7560

E-mail : zachoveka.com">info@zachoveka.com

 

Надзорни органи:

Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, 
тел.: (02) 940 20 46
факс: (02) 940 36 40
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

Комисия за защита на потребителите 
Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6, 
тел.: 02 / 980 25 24 
факс: 02 / 988 42 18 
гореща линия: 0700 111 22 
Уеб сайт: www.kzp.bg 1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общите условия на zachoveka.com са задължителни за всички клиенти на Платформата.

1.2. Всяко използване на Платформата означава, че Вие сте:

 (а) се запознали внимателно с общите условия за използването ѝ и

 (б) сте се съгласили да ги спазвате безусловно.

1.3. Общите условия могат да бъдат променени едностранно от zachoveka.com по всяко време чрез актуализирането им. Тези промени влизат в сила незабавно.

1.4. zachoveka.com има право да извършва промени на условията за ползване по всяко време по собствено усмотрение или ако те са наложени по силата на влязъл в сила нормативен акт.

1.5. Във всеки един случай на промяна на общите условия zachoveka.com ще информира за това клиентите си чрез публикуването на промените в Платформата. В този смисъл Вие като клиент имате задължение да правите справка за евентуални промени на общите условия на Платформата при всяко нейно ползване.

1.6. Ако някоя от разпоредбите на настоящите общи условия за ползване на Платформата се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, то това не влече недействителността или неприложимостта на останалите разпоредби.

1.7. zachoveka.com полага сериозни усилия, за да поддържат точността на информацията, представена в Платформата. Въпреки това, като се има предвид възможните технически грешки или пропуски в тази информация, zachoveka.com уточнява, че изображенията на продуктите имат илюстративен и насочващ характер,съответно доставените продукти могат да се различават от изображенията.

1.8. Характеристиките или цените на продуктите, описани в Платформата, могат да бъдат променени от продавача по всяко време. Поради технически причини е възможно в тях да се съдържат грешки, за които zachoveka.com предварително се извинява на своите клиенти.

1.9. Възможно е, поради ограниченото пространство и последователната структура на информацията, описанията на продуктите да бъдат понякога непълни. Въпреки това, от zachoveka.com се стремим да предоставим най-подходящата и важна информация.

1.10. Всички цени на продуктите на Платформата са крайни, обявени са в лева (BGN) с включен ДДС и всички други изисквани по закон данъци или такси.

1.11. Начините на плащане, доставка и изпълнение на договора се определят в настоящите общи условия и информацията, предоставена на клиента посредством в механизмите в платформата zachoveka.com.

1.12. Информацията, предоставяна на клиентите е актуална към момента на визуализацията й в платформата zachoveka.com преди сключването на договора за покупко-продажба.

1.13. Клиентите се съгласяват, че цялата изискуема от Закона за защита на потребителите информация може да бъде предоставяна чрез интерфейса на платформата zachoveka.com или електронна поща.

1.14. Всички стоки, включително тези в промоция/намаление се продават и доставят до изчерпване на количествата дори това да не е изрично отбелязано в Платформата.

 

 1. ПОРЪЧКА

2.1. Клиентът може да прави поръчки на Платформата чрез добавянето на желаните продукти за покупки, следвайки стъпките, указани в Платформата, за да завърши и изпрати съответната поръчка.

2.2. Всеки добавен в количката за покупки продукт може да бъде купен, ако е наличен. Добавянето на продукт в количката за покупки, без поръчката да бъде приключена не води до регистрацията на поръчката и автоматичното запазване на продукт.

2.3. Клиентът се задължава и отговаря за това всички данни, които е предоставил на zachoveka.com във връзка с поръчката да са верни, пълни и точни към датата на изпращането на поръчката. Клиентът дава разрешение на zachoveka.com да предостави тези данни на съответния подизпълнител, чрез който zachoveka.com ще изпълни поръчката.

2.4. С изпращането на поръчката клиентът разрешава на zachoveka.com да се свърже с него пo всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с направената поръчка или сключения договор.

2.5. Продавачът има право да откаже да изпълни (да анулира) направената от клиента поръчка, за което следва да уведоми клиента. Анулирането на поръчката не влече каквато и да е отговорност или последващо задължение на някоя от страните спрямо другата във връзка с нея и съответно никоя от тях няма право да търси от другата обезщетение за анулирането й в следните случаи:

 • неприемане от страна на банката-издател на клиента на транзакцията при онлайн плащане;
 • осъществяване на паричната трансакция, което да не доведе до постъпване на средства по сметка на продавача при онлайн плащания;
 • предоставените от клиента данни в платформата са непълни и/или грешни;
 • продавачът е направил три неуспешни опита да се свърже с клиента за потвърждение на поръчката.

 

 1. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

3.1. Клиентът заявява желанието си да поръча и купи продукт през Платформата като направи поръчка по електронен път или по телефона и която съответно се регистрира от самия него или от служител на zachoveka.com от негово име.

3.2. zachoveka.com ще изпрати уведомление до клиента за регистриране на Поръчката в системата му, което няма смисъла на приемане, потвърждаване или поемане на ангажимент за изпълнението ѝ. Това уведомление zachoveka.com прави по електронен път (имейл) или по телефона.

3.3. Продавачът има правото да не достави част или всички продукти от поръчката по различни обективни причини, включително но не само поради изчерпване на складовата им наличност. При всички случаи zachoveka.com уведомява за това клиента чрез имейл или по телефона. При това положение единствената отговорност на продавача е да върне евентуално получената предварително цена на продукта.

3.4. Договорът за покупко-продажба от разстояние между продавача и клиента се смята за сключен към момента на получаването от страна на клиента на електронната му поща и/или чрез SMS, изпратен на телефона му на уведомление, че продуктът от поръчката е готов за изпращане.

3.5. Договорът за покупко-продажба, сключен между клиента и продавача, се състои от настоящите Общи условия и всякакви евентуални допълнителни договорки между тях.

 

 1. ПОЛИТИКА ЗА ОНЛАЙН ПРОДАЖБИ

4.1. Правилата на настоящата политика се прилагат единствено спрямо клиенти на Платформата, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в zachoveka.com, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 2011/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25-ти октомври 2011 г.

4.2. Достъпът до Платформата с цел регистрация на поръчка е позволен на всеки клиент.

4.3. zachoveka.com си запазва правото по свое усмотрение да ограничи достъпа на който и да е клиент до реализиране на поръчка и/или до някой от възможните платежни методи, ако сметне, че това би било в ущърб на zachoveka.com по какъвто и да е начин. При това положение единственото право на клиента е да се обърне към отдел „Обслужване на клиенти“ на zachoveka.com, за да бъде информиран относно причините, които са довели до прилагането на посочените по-горе мерки. zachoveka.com не носи отговорност за каквито и да е вреди, които Клиентът е претърпял или може да претърпи в следствие на това решение, независимо от неговата правилност или основателност.

4.4. В случай на онлайн плащания или плащания по банков път, Продавачът не носи каквато и да е отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от Купувача или неговата банка, по повод на самата транзакция, както и в случаите на обмен на валута, прилагани от банката, издала картата на клиента в случаите, в които валутата е различна от BGN. Същото важи и за транзакциите, които zachoveka.com прави към клиента, независимо дали прави това във връзка с възстановяване на някакво плащане към последния, или по каквато и да е друга причина. Разходите, свързани с подобни плащания са единствено за сметка на купувача. Затова zachoveka.com препоръчва на своите клиенти на направят справка при своята банка за евентуални допълнителни такси, които биха могли да им бъдат начислени при онлайн плащания или такива чрез банка.

4.5. В случай, че плащането е направено с банкова карта, възстановяването на суми се извършва чрез нареждане на обратна операция по картата с която е направено плащането в срок до 5 работни дни.

4.6. Клиента избира самостоятелно дали да заплати на доставчика цената за доставка на стоките преди или в момента на доставката им.

4.7. Клиента има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 14 дни, считано от датата на приемане на стоката от доставчика чрез единния формуляр за отказ от договора - Приложение № 1 към тези общи условия. Информация за упражняване на правото на отказ е достъпна в Приложение № 2 към тези общи условия.

4.8.Когато клиента е упражнил правото си на отказ от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, доставчикът възстановява всички суми, получени от потребителя, включително разходите за доставка, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на клиента да се откаже от договора. Доставчикът възстановява получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от клиента при първоначалната транзакция, освен ако клиента е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с разходи за потребителя.

4.9. При упражняване на правото на отказ, разходите за връщане на доставените стоки се приспадат от сумите за възстановяване по т.4.8. , освен в случаите, когато клиента организира сам и за своя сметка връщането на стоките. Доставчикът няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоките, когато клиента изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от доставчика.

4.10. Клиента се задължава да съхранява получените от доставчика в платформата стоки и да осигури запазването на тяхното качество и безопасност по време на срока по т.4.7.

4.11. Когато доставчикът в платформата zachoveka.com не е предложил да прибере стоките сам, той може да задържи плащането на сумите на клиента докато не получи стоките или докато клиента не представи доказателство, че е изпратил стоките обратно, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано.

4.12. В случай доставка на стоки, които се доставят промоционално заедно с други стоки в комплект (т.нар. bundle стоки), при упражняването на правото на отказ на клиента по този член и изискванията на Закона за защита на потребителя, на клиента се възстановява съответния намален размер на индивидуална цена на стоката като се вземе предвид съотношението на цените на стоките в електронния магазин когато не се купуват заедно (т.е. съотношението между ненамалените цени на стоките).

4.13. Независимо от горните хипотези, клиента се задължава да върне стоката в търговски вид, който позволява последващата й продажба, освен ако разопаковането на стоката води до очевидно нарушаване на търговския вид на стоката, като но не само разрушима кутия, херметически опаковки и други сходни случаи. В случай на нарушен търговски вид на стоката, доставчикът има право по своя преценка да откаже да приеме отказ от договора или да начисли на клиента разходи за възстановяване на стоката в търговски вид.

4.14. В случай на упражняване на правото на отказ по този член, счита се че клиента е упражнил и право на отказ по отношение на бонус съдържанието, принадлежащо към стоката.

4.15. Срокът на доставка на стоката е определен за всяка стока поотделно при сключване на договора с клиента чрез сайта на Доставчика в платформата zachoveka.com.

4.16. В случай че клиента и доставчикът в платформата zachoveka.com не са определили срок за доставка, срокът на доставка на стоките е 30 календарни дни, считано от датата, следваща изпращането на поръчката на клиента до доставчика чрез сайта на доставчика в платформата zachoveka.com.

4.17. Ако доставчикът в платформата zachoveka.com не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това клиента и да възстанови платените от него суми.

4.18. Доставчикът в платформата zachoveka.com се задължава да спазва всички изисквания, установени в българското законодателство относно етикетирането, рекламата и продажбата на стоки.

 

 1. СТОКИ/УСЛУГИ, ЗА КОИТО КЛИЕНТЪТ НЯМА ПРАВО НА ОТКАЗ

Клиентът няма право да се откаже от сключения Договор в следните случаи:

 • при доставка на стоки, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, които не могат да бъдат контролирани от продавача и които могат да настъпят по време на срока за упражняване правото на отказ;
 • при доставка на продукти, изработени по поръчка на клиента или съобразно неговите индивидуални изисквания;
 • при доставка на продукти, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;
 • при доставка на запечатани продукти, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;
 • при доставка на продукти, които след като са били доставени и поради естеството им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;
 • при всички други случаи, предвидени със закон.

 

 1. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Може да се запознаете с политиката ни за поверителност тук : zachoveka.com/politika-za-poveritelnost" target="_blank" style="color: rgb(107, 173, 222);">https://zachoveka.com/politika-za-poveritelnost


 1. ГАРАНЦИИ

7.1. Продавачът предлага всички продукти на Платформата с гаранция за съответствие на стоката с договора в съответствие с действащото законодателство. Изключение правят някои категории стоки, които поради естеството си не могат да имат гаранция.


 1. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА

Собствеността на стоките ще бъде прехвърлена от продавача с предаването им на Купувача, след извършване на плащането от негова страна. Предаването на стоката ще се удостоверява с подписа на купувача на транспортния документ, предоставен от куриера.

 

 1. ОТГОВОРНОСТ

Продавачът не носи отговорност за каквито и да било претърпени от купувача вреди, настъпили в резултат на форсмажорни обстоятелства или такива, които са извън контрола на продавача.

 

Приложение № 1 - Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора: 

 

(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора) 

 

– До „Рутекс“ ООД , ЕИК 123021894, със седалище и адрес на управление:

гр.Стара Загора ул.“Константин Иречек“ №12 ет.2.ап.5 

 или  на търговски адрес :

гр. Стара Загора бул.“Цар Симеон Велики“  №90 магазин „За Човека“:

– С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от мен/нас* договор за покупка на следните стоки*/за предоставяне на следната услуга*

– Поръчано на.................

- Получено на....................

– Име на клиента......................

– Адрес на клиента..................................

– Подпис на клиента (само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)....................

– Дата..........................................

* Ненужното се зачертава.

 


Приложение № 2 - Информация относно упражняване правото на отказ от договора

Информация относно упражняване правото на отказ от договора

Стандартни указания за отказ:

 1. Право на отказ от договора от разстояние или извън търговския обект.
 2. Имате право да се откажете от настоящия договор, без да посочвате причини за това, в срок 14 дни.
 3. Срокът за отказ е 14 дни считано от датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на стоките.

За да упражните правото си на отказ, трябва да ни уведомите на контактните данни, посочени на zachoveka.com и за решението си да се откажете от договора с недвусмислено заявление (например писмо, изпратено по пощата, факс или електронна поща).

Можете да използвате приложения стандартен формуляр за отказ, но това не е задължително. Можете също така да попълните и подадете по електронен път стандартния формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление за отказ на нашия уебсайт zachoveka.com. Ако използвате тази възможност, ние незабавно ще Ви изпратим на траен носител (например по електронна поща) съобщение за потвърждение на получаването на отказа.

За да спазите срока за отказ от договора, е достатъчно да изпратите съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора.

 1. Действие на отказа.

Ако се откажете от настоящия договор, ние ще Ви възстановим всички плащания, които сме получили от Вас, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от Вас начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от нас), без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни считано от датата, на която ни информирате за Вашето решение за отказ от настоящия договор. Ще извършим възстановяването по посочена от вас банкова сметка; във всеки случай това възстановяване няма да бъде свързано с никакви разходи за Вас.

Имаме право да отложим възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно при нас. Трябва да се уверим, че сте ни върнали същите продукти, които сме Ви изпратили, във вида , в който сме ги изпратили. 
Вие трябва да поемете преките разходи по връщане на стоките. Разходите се очаква да не надвишат приблизително сумата за доставката или стандартната куриерска услуга.

Не изпращайте пратките обратно към нас с наложен платеж. Такива пратки няма да бъдат приети и в такъв случай рекламацията не може да бъде осъществена.

Вие отговаряте единствено за намаляване стойността на стоките вследствие на изпробването им, различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране.

Допълнителна потребителска информация вижте на zachoveka.com" target="_blank" style="color: rgb(107, 173, 222);">www.zachoveka.com